Acatistul Bunei Vestiri

Condac 1

 

Apărătoare Doamnă, pentru biruin­ță, mulțumiri, izbăvindu-ne din ne­voi, aducem ție, Născătoare de Dum­ne­zeu, noi, robii tăi. Ci, ca aceea ce ai stăpâni­re nebiruită, izbăvește-ne din toate ne­­voile, ca să strigăm ție: Bu­cură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

 

 

Icos 1

Îngerul cel întîistătător din Cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dum­nezeu: Bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-Te pe Tine, Doamne, Întrupat, s-a înspăi­mân­­­tat și i-a stat înainte, grăind către dânsa unele ca acestea:

Bucură-te, cea prin care răsare bucuria

Bucură-te, cea prin care piere blestemul

Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut

Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei

Bucură-te, înălțime, întru care anevoie se suie gândurile omenești

Bucură-te, adâncime, care nu te poți vedea lesne cu ochii îngerești

Bucură-te, că ești scaun Împăratului

Bucură-te, că porți pe Cel ce poartă toate

Bucură-te, steaua, care arăți Soarele

Bucură-te, pântecele dumnezeieștii întrupări

Bucură-te, cea prin care se înnoiește făptura

Bucură-te, cea prin care Prunc Se face Făcătorul

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

 

 

Condacul al 2-lea

Știindu-se pe sine sfânta întru cu­răție, a zis lui Gavriil cu îndrăznire: Preaslăvitul tău glas cu anevoie se arată a fi primit sufletului meu; că naștere cu zămislire fără sămânță, cum îmi spui? Cântând: Aliluia!

                                                              

                                                       Icosul al 2-lea

Înțelesul cel greu de pătruns cău­tând Fecioara să-l înțeleagă, a grăit către cel ce slujea: Din pântece curat, cum este cu putință să Se nască Fiu, spune-mi? Iar el cu frică a zis:

Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus

Bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere

Bucură-te, începătura minunilor lui Hristos

Bucură-te, capul poruncilor Lui

Bucură-te, scara Cerului, pe care S-a pogorât Dumnezeu

Bucură-te, pod care-i treci la Cer pe cei de pe pământ

Bucură-te, minune, care de îngeri ești mult slăvită

Bucură-te, ceea ce ești rană de mult plâns a diavolilor

Bucură-te, ceea ce ai născut Lumina cea neapusă

Bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut

Bucură-te, ceea ce covârșești mintea celor înțelepți

Bucură-te, ceea ce luminezi gândurile celor credincioși

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

 

 

Condacul al 3-lea

Puterea Celui de Sus a umbrit-o atunci, spre zămislire, pe cea care nu știa de nuntă; și pântecele ei cel cu bună roa­dă, ca o țarină dulce, l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mân­tuire, când vor cânta așa: Aliluia!

 

 

                                                          Icosul al 3-lea

 

Având Fecioara primit în pântece pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta; iar pruncul acesteia, îndată cunoscând în­chinarea ei, s-a bucurat și, cu săltă­ri în pântece, ca și cum ar fi cântat, a grăit către Născătoarea de Dumnezeu:

Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite

Bucură-te, câștigarea rodului celui fără de moarte

Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul iubirii de oameni

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Săditorul vieții noastre

Bucură-te, brazdă care ai crescut înmulțirea milelor

Bucură-te, masă care porți îndestularea milostivilor

Bucură-te, ceea ce înflorești Raiul desfătării

Bucură-te, ceea ce gătești adăpos¬tire sufletelor

Bucură-te, tămâia rugăciunii celei primite

Bucură-te, curăția a toată lumea

Bucură-te, voia cea bună a lui Dumnezeu către noi, cei muritori

Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

 

 

Condacul al 4-lea

Vifor de gânduri necredincioase având în sine, înțeleptul Iosif s-a tulburat, uitându-se la tine, cea nea­me­s­tecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă, tu, ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis: Aliluia!

 

Icosul al  4-lea

 

Au auzit păstorii pe îngeri lăudând venirea lui Hristos în trup și, alergând la Acela ca la un păstor, L-au văzut ca pe un miel fără de prihană în bra­țele Mariei, pe care lăudând-o, au zis:

Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului

Bucură-te, staulul oilor cuvântătoare

Bucură-te, ceea ce ești chinuire pentru vrăjmașii cei nevăzuți

Bucură-te, ceea ce deschizi ușile Raiului

Bucură-te, că cele cerești se bucură cu cele pământești

Bucură-te, că cele pământești dănțuiesc împreună cu cele cerești

Bucură-te, gura apostolilor cea fără de tăcere

Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de chinuri

Bucură-te, temeiul cel tare al credinței

Bucură-te, cunoștința harului cea lu¬minoasă

Bucură-te, cea prin care s-a golit iadul

Bucură-te, cea prin care ne-am îmbrăcat cu slavă

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

 

 

 

 

 

Condacul al 5-lea

Steaua cea cu dumnezeiască merge­re văzând-o magii, au mers pe urma lu­minii ei; și, ținând-o ca pe o făclie, cu dânsa căutau pe puternicul Împărat; și, ajungând la Cel neajuns, s-au bu­curat cântându-I: Aliluia!

 

 

 

                                                        Icosul al 5-lea

 

Au văzut pruncii haldeilor în bra­țele Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om cu mâna; și, cunoscându-L a le fi Stă­pân, deși luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri a-I sluji Lui și a-i cânta celei binecuvântate:

Bucură-te, Maica stelei celei neapuse

Bucură-te, raza zilei celei de taină

Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii

Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii Treimii

Bucură-te, ceea ce ai aruncat dintru dregătorie pe tiranul cel fără de omenie

Bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni

Bucură-te, ceea ce ne-ai izbăvit din slujirea cea idolească

Bucură-te, ceea ce ne curățești de lucrurile cele întinate

Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc

Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia patimilor

Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși

Bucură-te, veselia tuturor neamurilor

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

 

 

Condacul al 6-lea

 

Vestitori purtători de Dumnezeu fă­cându-se magii, s-au întors în Babi­lon, săvârșind prorocia Ta; și, măr­turisindu-Te tuturor pe Tine, Hristoase, au lăsat pe Irod ca pe un mincinos, că nu știa să cânte: Aliluia!

 

                                                        Icosul al 6-lea

 

Strălucind Tu în Egipt, Lumina ade­vă­rului, ai izgonit întunericul minciunii. Că idolii lui, Mântuitorule, nerăb­dând tăria Ta, au căzut; iar cei ce s-au izbăvit de dânșii cântau
către Născătoarea de Dumnezeu:

Bucură-te, îndreptarea oamenilor

Bucură-te, căderea demonilor

Bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii

Bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească

Bucură-te, mare care ai înecat pe faraonul cel netrupesc

Bucură-te, piatră care ai adăpat pe cei însetați de viață

Bucură-te, stâlp de foc care povățuiești pe cei dintru întuneric

Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul

Bucură-te, hrană și potir cu mană

Bucură-te, slujitoarea bucuriei celei sfinte

Bucură-te, pământul făgăduinței

Bucură-te, izvorâtoare de miere și lapte

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

 

 

Condacul al 7-lea

 

Vrând Simeon să se mute din vea­cul acesta înșelător, Te-ai dat lui ca un prunc, dar Te-ai făcut cunoscut lui și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea Ta cea ne­spusă, cântând: Aliluia!

 

 

Icosul al 7-lea

 

Arătat-a făptură nouă arătându-Se Făcătorul nouă, celor ce suntem făcuți de Dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg, pre­­cum a fost; ca noi, văzând minunea, să o lăudăm, grăind:

Bucură-te, floarea nestricăciunii

Bucură-te, cununa înfrânării

Bucură-te, ceea ce ai strălucit chipul Învierii

Bucură-te, ceea ce ai arătat viața îngerească

Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii

Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se odihnesc

Bucură-te, ceea ce ai purtat în pântece pe Îndreptătorul celor rătăciți

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul celor robiți

Bucură-te, îmblânzirea Judecătorului celui drept

Bucură-te, iertarea multor greșiți

Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală

Bucură-te, dragostea care biruiește toată dorirea

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

 

 

 

 

Condacul al 8-lea

Văzând naștere minunată, să ne înstră­inăm de lume, mutându-ne min­tea la Cer; că pentru aceasta Prea­înaltul Dumnezeu pe pământ S-a ară­tat Om smerit, vrând să tragă la înăl­țime pe cei care-I cântă: Aliluia!

 

Icosul al 8-lea

 

Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de Sus nicicum nu S-a depărtat Cuvântul cel necuprins; că dumnezeias­­că pogorâre a fost, iar nu mutare din loc, și naștere din Fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea:

Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput

Bucură-te, ușa tainei celei de cinste

Bucură-te, auzirea cea cu nepricepere pentru cei necredincioși

Bucură-te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioși

Bucură-te, purtătoarea cea preasfântă a Celui ce este pe heruvimi

Bucură-te, sălașul cel preaslăvit al Celui ce este pe serafimi

Bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una

Bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea

Bucură-te, cea prin care s-a dezlegat călcarea poruncii

Bucură-te, cea prin care s-a deschis Raiul

Bucură-te, cheia Împărăției lui Hristos

Bucură-te, nădejdea bunătăților celor veșnice

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

 

 

 

 

 

Condacul al 9-lea

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării lui Hristos; că pe Cel neapropiat, ca Dum­­ne­zeu, L-a văzut Om apropiat tuturor, petre­când împreună cu noi și auzind de la toți: Aliluia!

 

 

Icosul al 9-lea

Pe oratorii cei mult vorbitori îi ve­dem tăcând ca niște pești fără de glas, despre tine, Născătoare de Dumne­zeu; că nu se pricep să spună în ce chip și Fecioară ai rămas, și ai putut naște. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință cântăm:

Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu Bucură-te, comoara rânduielii Lui

Bucură-te, ceea ce îi arăți pe filozofi neînțelepți

Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători

Bucură-te, că au înnebunit întrebătorii cei cumpliți

Bucură-te, că s-au veștejit făcătorii de basme

Bucură-te, ceea ce ai risipit vorbele cele încâlcite ale atenienilor

Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor

Bucură-te, ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței

Bucură-te, ceea ce pe mulți i-ai luminat la minte

Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască

Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

 

 

 

 

 

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuiască lumea, Împo­do­bi­torul tuturor a venit la ea, așa cum Însuși făgăduise; și, Păstor fiind, ca un Dumnezeu, pentru noi S-a arătat om ca și noi. Căci, cu asemănarea che­­mând pe cel asemenea, ca un Dum­­nezeu aude: Aliluia!

 

 

Icosul al 10-lea

Zid ești fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, și tuturor celor ce aleargă la tine; că Făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine, Curată, sălășluindu-Se în pântecele tău și învățând pe toți să îți cânte:

Bucură-te, turnul fecioriei

Bucură-te, ușa mântuirii

Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de înțeles

Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc

Bucură-te, că tu ai înnoit pe cei zămisliți întru rușine

Bucură-te, că tu ai învățat pe cei lipsiți de minte

Bucură-te, ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Semănătorul curăției

Bucură-te, cămara nunții celei fără de sămânță

Bucură-te, ceea ce ai unit cu Domnul pe cei credincioși

Bucură-te, ceea ce între fecioare singură ai fost hrănitoare de prunc

Bucură-te, cămara cea împodobită a sufletelor sfinților

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

 

 

 

 

Condacul al 11-lea

Împărate sfinte, de Ți-am aduce cân­­tări și psalmi la număr întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvi­ne, căci se biruiește toată cântarea care se îndreaptă către mulțimea mi­lelor Tale celor multe, pe care le-ai dat celor ce-Ți cântă: Aliluia!

 

Icosul al 11-lea

Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt întru întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară; că, aprinzând în sine Focul cel netrupesc, pe toți îi îndrep­tează spre cunoștința cea dum­ne­­zeiască ce luminează mintea cu ra­za ei și se cinstește cu chemarea aceasta:

Bucură-te, raza Soarelui celui înțelegător

Bucură-te, raza Luminii celei neapuse

Bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele

Bucură-te, ceea ce îi îngrozești pe vrăjmași ca un tunet

Bucură-te, că dintru tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină

Bucură-te, că ai izvorât râul care curge cu ape multe

Bucură-te, ceea ce te-ai arătat icoană a cristelniței

Bucură-te, ceea ce curățești întinăciunea păcatului

Bucură-te, baie, care speli conștiința

Bucură-te, pahar, care dai gust bucuriei

Bucură-te, mireasma mirosului celui bun al lui Hristos

Bucură-te, viața veseliei celei de taină

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

 

 

 

 

 

Condacul al 12-lea

Vrând să dea har datoriilor celor de demult, Dezlegătorul tuturor datorii­lor omenești a venit Singur la cei ce se înde­părtaseră de harul Lui și, rupând za­pisul, aude de la toți cântarea: Aliluia!

 

 

Icosul al 12-lea

Cântând nașterea ta, te lăudăm toți, ca pe o biserică însuflețită, Născă­toa­re de Dumnezeu; că, locuind în pân­tecele tău Domnul, Care ține toa­te cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte:

Bucură-te, locașul lui Dumnezeu-Cuvântul,

Bucură-te, sfântă care ești mai mare decât toți sfinții

Bucură-te, chivot poleit cu Duhul

Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată

Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși

Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților cuvioși

Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii

Bucură-te, zidul cel nebiruit al Împărăției

Bucură-te, cea prin care se înalță biruințele

Bucură-te, cea prin care cad vrăjmașii

Bucură-te, tămăduirea trupului meu

Bucură-te, mântuirea sufletului meu

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 

 

                                                         Condacul al 13-lea

O, Maică prealăudată, care ai năs­cut pe Cuvântul, Cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum, izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ce va să fie pe toți cei care-ți cântă: Aliluia! ( Acest Condac se zice de trei ori )

 

Apoi iarăși se citește Icosul întâi și Con­da­­cul întâi:  

 

 

Icos 1

Îngerul cel întîistătător din Cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dum­nezeu: Bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-Te pe Tine, Doamne, Întrupat, s-a înspăimântat și i-a stat înainte, grăind către dânsa unele ca acestea:

Bucură-te, cea prin care răsare bucuria

Bucură-te, cea prin care piere blestemul

Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut

Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei

Bucură-te, înălțime, întru care anevoie se suie gândurile omenești

Bucură-te, adâncime, care nu te poți vedea lesne cu ochii îngerești

Bucură-te, că ești scaun Împăratului

Bucură-te, că porți pe Cel ce poartă toate

Bucură-te, steaua, care arăți Soarele

Bucură-te, pântecele dumnezeieștii întrupări

Bucură-te, cea prin care se înnoiește făptura

Bucură-te, cea prin care Prunc Se face Făcătorul

Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

 

Condac 1

Apărătoare Doamnă, pentru biruin­ță, mulțumiri, izbăvindu-ne din ne­voi, aducem ție, Născătoare de Dum­ne­zeu, noi, robii tăi. Ci, ca aceea ce ai stăpâni­re nebiruită, izbăvește-ne din toate ne­­voile, ca să strigăm ție: Bu­cură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

 

 

 

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

 

O, Preasfântă Născătoare de Dum­ne­zeu, Fecioară stăpână, ceea ce ești mai înaltă și mai presus decât îngerii și arhanghelii și mai cinstită decât toa­tă făptura; mirarea cea mare a în­ge­ri­lor, propovăduirea prorocilor, po­doa­ba cea aleasă a arhanghelilor, întă­rirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamărită a apostolilor, povățuitoa­rea cea tare a călugărilor, înfrânarea cea tare a postitorilor, curăția și slava fecioa­re­lor, veselia cea lină a mai­ci­lor, în­țe­lep­ciunea și învățătura prun­ci­lor, câr­muitoarea săracilor și a vădu­velor; îmbrăcăminte celor goi, sănă­tate celor bolnavi, izbăvire celor ro­biți; liniște celor de pe mare, liman bun celor înviforați, povățuitoare ne­os­te­nită ce­lor rătăciți, mergere ușoară celor călă­tori, odihnă bună celor oste­niți, aco­pe­rământ și scăpare celor asu­priți; nădejde celor fără de nădejde, ajută­toare celor lipsiți; celor săraci bo­găție neîmpuținată, celor întristați de-a pururea mângâiere, celor pe care nu-i iubește nimeni iubire cu smerenie; ce­lor păcătoși mântuire către Dum­­ne­zeu; tuturor creștinilor ocrotire tare, a­ju­tătoare nebiruită și folo­si­toare.

Prin tine, Cel nevăzut S-a făcut văzut, pentru care aducem rugăciune ție noi, robii tăi, Doamna noastră. O, preamilostivă împărăteasa a Luminii ce­lei înțelegă­toare și preamărită, care ai născut pe Împăratul nostru, Hristos Dumnezeu, Cel ce dă viață tuturor, ceea ce ești slăvită de cele cerești, minte înge­rească, stea cu totul luminoasă și mai sfântă decât toți sfinții; împărăteasa împăraților, Stăpâna tu­turor făpturilor, Fecioară încuviințată de Dumnezeu, Mireasă nestricată, pa­lat al Preasfân­tului Duh, tron de foc al Împăratului celui nevăzut, chivot ce­resc, purtător al Cuvântului lui Dumnezeu, căruța cea în chipul focului; odihna Dumne­zeului celui viu, zămislirea negrăită a tru­pului lui Hristos, cuibul Vulturului ce­resc, turtureaua cea cu bună glă­suire, porumbița cea preabună, lină și fără de răutate; Maică iubitoare de fii, adân­cul milelor, picătura care risipești mâ­nia lui Dumnezeu, adâncimea cea ne­mă­surată, taina cea negrăită, minu­nea cea neștiută, minune nespusă;

Bi­serică nefăcută de mână omenească a Însuși Împăratului tuturor veacuri­lor; tămâia cea cu bun miros, veșmânt cinstit, porfiră de Dumnezeu țesută, Rai sufle­tesc, odrasla pomului celui de viață purtător, floarea cea preafrumoa­să, care ai înflorit nouă veselia ce­reas­că, strugurele mântuirii noastre, paha­rul Împăratului Ceresc, întru care s-a dres de la Duhul Sfânt vinul harului Celui neîmpuținat; solitoarea legii, înce­pă­tura credinței celei adevărate a lui Hristos, turnul cel neclintit, pieirea ere­ticilor, sabia mâniei lui Dumnezeu îm­­po­triva tu­turor celor nelegiuiți; în­grozire diavolilor, biruință în războaie, păzi­toare adevă­ra­tă tuturor creștinilor și lumii încre­din­țată mântuire.

O, întru tot milostivă Doamnă Fecioară, Stă­pâ­nă Născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ție și arată mila ta poporului drept-credincios; roagă pe Fiul tău să ne izbăvească de tot răul. Și păzește locașul acesta și toate orașele și satele creștinești și tot po­porul cel bine-credincios, care scapă la tine și cheamă numele tău cel sfânt, de toate năpas­tele, de boală, de cutremur, de po­top, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de răz­boiul cel dintre noi, de toate durerile și tot ne­cazul. Ca să nu fie îm­puținați robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mânie a lui Dumnezeu; ci îi păzește și îi mântuiește cu mila ta, Doamnă, ceea ce te rogi pentru noi și pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi adu­cătoare de roadele cele de folos, pe care le dăruiești nouă. Izbăvește, ridică și miluiește din toate nevoile, Stăpână preami­los­tivă, Năs­că­toare de Dumne­zeu prea­lă­udată, pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspi­narea lor; ci ne înno­iește pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mul­țumire, aflându-te pe tine ajută­toa­re. Milostivește-te, Doam­nă Prea­cu­rată, spre ajutorul po­po­rului celui binecredincios.

Nădej­dea noastră, adu­nă pe cele risipite: pe cei rătăciți pe cale povățuiește-i, pe cei căzuți de la dreapta credință iarăși la credință întoarce-i, pe cei bătrâni sprijinește-i, pe cei tineri îi învață, pe prunci hrănește-i și preamărește pe cei ce te preamăresc; dar, mai ales, păzește Sfântă Biserica Fiului tău și o ferește întru lungime de zile.

O, milostivă și preaîndurată Îm­pă­răteasă a Cerului și a pământului, Născătoare de Dumne­zeu, pururea Fecioară, miluiește cu mij­lo­cirea ta po­porul drept-credincios și toată drept-credincioasa creștinătate. Păzește-o sub acoperământul milei tale, apăr-o pe ea cu cinstitul tău aco­pe­rământ și roagă pe Hristos, Dumne­zeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus, ca să ne putem apăra împotriva vrăjmașilor ce se luptă îm­potriva noastră. Miluiește și mântu­iește prin ru­găciunile tale, Maică, pe Prea Fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bise­ri­cii Ortodoxe Ro­mâne, pe Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitro­po­litul nostru Serafim, pe Prea Sfinţitul Părintele nostru Sofian, pe toți ortodocșii arhierei, preoți și diaconi și pe tot clerul bisericesc și pe tot poporul drept-credincios care se închină icoanei tale.

Caută spre noi toți cu folosința ta cea preamilostivă, ridică-ne pe noi din adâncul păcatelor și ne luminează ochii inimii spre cău­ta­rea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, iar la înfricoșătoarea Judecată, pe Fiul tău pentru noi roagă-L. Pe cei care s-au mutat întru dreaptă credință, din această viață în cea veșnică, îm­preună cu în­gerii, cu arhanghelii și cu toți sfinții, împărtășește-i ca să stea de-a dreapta Fiului tău și Dumnezeu; și prin rugăciu­nea ta învrednicește pe toți ortodocșii creștini să viețuiască cu Hristos, și cu bucurie în locașurile în­ge­rești să se desfăteze.

Că tu ești, Doam­nă, slavă a celor cerești și ajutătoare a pă­mântenilor; tu ești nădejdea și fo­lositoarea tuturor celor ce aleargă la tine și cer ajutorul tău cel sfânt; tu ești rugătoarea cea fier­binte către Fiul tău și Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre îmblânzirea Stăpânului. Și, cu a ta mijlocire, în­drăznim să ne apropiem de sfântul altar, de harul preasfintelor și de viață făcătoarelor Taine, deși sun­tem ne­vrednici. Pentru aceea, și pe icoană văzând chipul tău cel întru tot cinstit și pe Cel Atotțiitor cu mâna ținând, ne bucurăm noi păcătoșii și, cu umilință căzând, pe acesta cu dragoste și cu frică îl sărutăm, așteptând, Doam­nă, prin sfintele și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, să ajungem la cele cerești ale vieții celei fără de sfâr­șit, și să stăm fără de rușine în ziua Ju­decății de-a dreapta Fiului tău și Dum­ne­ze­ului nostru, slăvindu-L pe El îm­pre­ună cu Cel fără de început al Lui Pă­rinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcă­torul Lui Duh, acum și puru­rea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!   Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, și cu ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi!